alemasolar.com

Видове Печат Е-мейл

Видове слънчеви системи

Фотоелектрически слънчеви системи могат да се видят в най-изолираните места на Земята и в сърцето на някои от най-големите градове. Както и във всички останали приложения, попадащи между двете категории. Съществуват различни видове слънчеви фотоелектрически системи, изпълняващи специфични приложни задачи, сред основните от които са:

Самостоятелни слънчеви фотоелектрически системи;
Акумулаторни слънчеви фотоелектрически системи;
Фотоелектрически слънчеви системи с резервирано генераторно захранване;
Хибридни слънчеви фотоелектрически системи;
Фотоелектрически слънчеви системи, присъединени към електрическата мрежа;
Фотоелектрически слънчеви централи и др.
Описаната категоризация на фотоелектрическите слънчеви системи е повече или по-малко условна.

Хибридни фотоелектри-чески слънчеви системи

При тях енергийните потребности на един или група от консуматори се удовлетворяват чрез комбиниране на множество електрогенериращи технологии и решения за акумулиране на излишната в даден момент слънчева енергия. В допълнение към фотоелектрическите слънчеви системи се включват дизел генератори, вятърни генератори, малки водно-електрически централи и други генератори на електрическа енергия, с отчитане на географското местоположение и характерните за него налични енергоресурси. Хибридните системи се разглеждат като оптимално техническо решение за захранване на отдалечени приложения, като комуникационни станции, военни съоръжения, вилни селища. По света, широко се използват за захранване на сеизмични измервателни станции, намиращи се, например, сред океана.

Ефективността на хибридните решения зависи от това доколко прецизен е предварителният анализ на специфичните за конкретната приложна задача характеристики, сред които енергийна консумация, налични енергийни ресурси, ценова равностойност на използването им. Това ще позволи проектирането на хибридна система, съответстваща на енергийните потребностите на захранваните инженерни съоръжения и битови консуматори.

Слънчеви фотоелектри-чески централи

Всяко рязко повишаване на цените на петрола на международните пазари обръща погледа на инвеститори, политици и стратези към възобновяемите енергийни източници. Ще настъпи ли момент, когато слънчевите фотоелектрически централи ще се причислят към широко използваните, наричани още традиционни електрогенериращи мощности. ? кога ще стане това? Може ли днес еднозначно да се твърди, че слънчевите фотоелектрически електроцентрали, изградени от много работещи заедно панели са достатъчно ефективни - технически и ценово в сравнение с ТЕЦ или АЕЦ, например? Широкото използване на една технология е въпрос на настоящата й икономическа ефективност. Днес, производството на електрическа енергия от слънцето трудно се конкурира ценово с традиционните електропроизводствени мощности. Също така, фотоелектрическите системи генерират енергия само през деня и мощността им е функционално зависима от климатичните условия.

Дългосрочната тенденция обаче е в посока непрекъснато повишаване на цената на първичните енергийни източници. Така че, вероятно ще настъпи момент, в който слънчевите електропроизводствени технологии ще могат да се конкурират успешно с работещите на въглища или природен газ, например.

Слънчевите централи се характеризират с редица предимства пред захранваните с изкопаеми горива и ядрените електропроизводствените мощности. На първо място, изграждането на една слънчева централа е много по-бързо, тъй като фотоелектрическите модули се отличават с лесен монтаж и свързване. Също така, къде по-малко сложно е да се съобрази местоположението на една слънчева електроцентрала с инфраструктурните особености на района. ?зборът на местоположение за една конвенционална електроцентрала е много по-сложен въпрос. ?зграждането на слънчеви централи в отдалечени приложения предотвратява загубите на електроенергия, характерни за преноса й на големи разстояния. ?, за разлика от традиционните електроцентрали, модулните слънчеви електрогенериращи мощности могат да се разширяват поетапно в съответствие с нарастването на консумацията. Не бива да се подценява и фактът, че слънчевите електроцентрали не замърсяват въздуха и водите, запазвайки екологичното равновесие в природата. ?менно, поради нейната екологичност производството на слънчевата енергия се стимулира чрез различни инициативи в развитите държави.

Домове, които винаги гледат към слънцето

Първата такава къща – слънчоглед / “il girasole”/ е проектирана, построена и обитавана от италианския корабен инженер Angelo Invernizzi. При проектирането съдейства и италианският архитект Ettore Fagiuoli. Строителството продължава от 1929 до 1935 година.

Горната половина на къщата се върти със скорост от 4 мм в секунда около централната кула, висока 43 метра. Основата всъщност е покрив на първото, статично ниво на къщата. Енергията за задвижване на 1500-тонната конструкция се осигурява само от два /!/ електромотора с обща мощност от 3 конски сили/!/. Пълната обиколка отнема малко над 9 часа. Скоростта на въртене може да се регулира и да се намалява по желание на обитателите.

Въпреки своята оригиналност и преосмислянето на взаимодействието между сградата и нейните околности, “il girasole” не е причислявана към образците на сюреалистичната архитектура, а е давана като пример за surrationalizm.
Три са основните подходи при изграждането на фотоволтаични електрогенератори:

Първо - използват са готови структури, като покриви и фасади на къщи промишлени, аграрни, обществени и други сгради, покриви на бензиностанции, навеси на гари и автогари, спортни зали, паркинги и т.н.
Второ - при проектиране на фасади, покриви, оранжерии и други сгради за всякакви нужди.
Трето - изграждане на фотоволтаични електроцентрали на специално отреден за тях терен - най-често на непродуктивни земеделски земи. Най-икономически целесъобразното решение е те да се изграждате на терени, където има или предстои да се монтират вятърни електрогенератори. Така се уплътнява не само терена, но и инженерната инфраструктура-пътища, телекомуникации, електрическо присъединяване. Същевременно се облекчава и поевтинява оперативното поддържане на съоръженията.
Освен на земеделска земя, фотоволтаични инсталации могат да се монтират на съществуващи стълбове от електропреносната и електроразпределителната система, електрическата линейна инфраструктура на БДЖ, сервитутите на пътищата, разделителните полоси на автомагистралите и други подобни места, собственост на държавата и/или общините. В тези случаи инвестициите могат да получат субсидии от еврофондовете. За общински проекти тези субсидии са около 80% от цената на инвестицията. Като пример за такъв проект е използването на покривните пространства на училищата, болниците и други общински сгради за монтиране на фотоволтаични модули, както и стълбовете на уличното осветление. Освен покривите, могат да се използват и южните фасади на сградите.

Самостоятелни фотоелектрически системи


Генерират електрическа енергия, независимо от електрическата мрежа. В редица приложения, отдалечени от централната електрическа мрежа самостоятелните фотоелектрически слънчеви системи са ценово по-ефективно решение в сравнение с алтернативното й разширяване. Приема се, че са особено подходящи за отдалечени от централната електроснабдителна мрежа места, с високи екологични изисквания, като национални паркове, например. В селските райони на някои части от Европа малки самостоятелни слънчеви фотоелектрически системи често захранват осветителните уредби на къщите, електрическите системи на охранителни съоръжения, както и слънчевите водни помпи. Характерно за тези системи е, че функционират единствено през светлата част от денонощието. Повечето от тях са оборудвани с акумулаторни батерии, така че произведената през деня енергия би могла да се използва и през нощта.

Присъединени към електрическата мрежа системи

За да бъде работата им ефективна, голяма част от слънчевите фотоелектрически системи не работят самостоятелно, а са свързани към централната електрозахранваща мрежа. В часовете, през които текущата консумация е по-малка от производствения капацитет на системата, част от генерираната електроенергия се подава към електроснабдителната мрежа. ? - обратно, черпи енергия от централната мрежа, когато текущата производствена мощност на фотоелектрическата система е недостатъчна. При този вид фотоелектрически системи отпада необходимостта от батерийно захранване, въпреки че свързването им към електрическата мрежа би могло да се окаже доста трудно. Според действащото в редица европейски държави законодателство, електрическите компании са задължени да изкупуват електроенергията, генерирана от слънцето и то на преференциални цени.

Соларни дървета

Добре подхожда нашата българска поговорка „С един куршум – два заека”.- „соларни дървета” могат да се монтират на паркингите, където не само ще пазят сянка на автомобилите, но и ще конвертират слънчевите лъчи в електроенергия.
Всяко соларно дърво е с височина от 3 м в ниския край до 4 м във високия. Разработените до момента модули могат да поберат 6 автомобила, очаква се новата генерация модули да побира 8.

Фотоволтаичните модули на Kyocera са с 20 години гаранция. Едно соларно дърво генерира 17 кW електроенергия, с която се подсигурява осветлението на паркинга. Според производителите инвестицията би се изплатила за около 5 години, което за някои звучи нереално, но при непрекъснато растящите цени на горивата, а оттам и на електроенергията, за мен по-скоро е възможно.