alemasolar.com

Начало
субсидии Печат Е-мейл

Рамкова програма за конкурентноспособност и иновации (2007-2013)

С цел да бъдат постигнати задачите на обновената Лисабонска стратегия, за стимулиране на икономическия растеж и създаването на нови работни места в Европа, е предложена рамкова програма за конкурентоспособност и иновации за периода 2007-2013 г. Рамковата програма подкрепя мерки за засилване на капацитета на конкурентоспособност и иновации в ЕС. Като цяло програмата насърчава използването на информационни технологии, екологични технологии и възобновяеми източници на енергия. Тя е приета с решение № 1639/2006/EO на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 24 октомври 2006 г.

Цели на програмата:

Цел 1 - да повиши конкурентоспособността на предприятията и в частност на малките и средните предприятия (МСП);

Цел 2 - да насърчи всички форми на иновации, включително и екоиновациите;

Цел 3 - да засили развитието на устойчиво, конкурентно и иновативно информационно общество;

Цел 4 - да насърчи енергийната ефективност и използването на новите възобновяеми източници на енергия във всички сектори, включително и в транспорта.

Подпрограми:

Целите на програмата ще бъдат постигнати чрез следните подпрограми:

"Подпрограма за предприемачество и иновации" - обединява в себе си дейности, целящи да насърчат предприемачеството, конкурентоспособността и иновациите в индустрията. Насочена е основно към малките и средните предприятия - от бързо развиващите се компании до семейните фирми, които представляват по-голяма част от предприятията в ЕС. Тя цели да улесни достъпа на развити и на новосъздадени МСП до финансиране и инвестиции. Дава достъп до информация на бизнеса относно функционирането и възможностите, които предлага вътрешния пазар, както и относно влязло в сила законодателство, което се прилага за тях или пък за такова, което се подготвя с цел по-лесно да се адаптират към промените. В тази връзка предоставянето на услуги на бизнеса играе особено важна роля. Подпрограмата подпомага обмена на добри практики между държавите членки с цел да създаде по-добра административна среда за бизнеса и иновациите.

Подпрограмата "Подпомагане на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии" насърчава въвеждането и използването на информационни и комуникационни технологии, които са в основата на икономиката на знанието. Подпрограмата е част от стратегията на ЕК i2010: Европейско информационно общество и включва в себе си целите на програмите eTen, eContent и MODINIS.

Подпрограма "?нтелигентна енергия за Европа" насърчава усилията за постигне на целите в областта на устойчивата енергетика. Тя подпомага подобрения в енергийната ефективност и въвеждането на възобновяеми енергийни източници, тяхното навлизане на пазара, диверсификацията на енергията и горивата, нарастване на използването на възобновяеми източници на енергия (ЕС си е поставил за цел да повиши консумацията на възобновяемата енергия до 12 % до 2010 г.). Основно значение се отдава на транспорта. Подпрограмата е наследник на програма "?нтелигентна енергия за Европа" (2003-2006 г.).

Кой може да участва/бенефициенти:

-?зследователски центрове;

-Административни звена;

-Малки и средни предприятия;

-Агенции;

-Търговски камари.

Открива се нова схема за конкретен бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-06/2009 „Подкрепа за обновяване и модернизация на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” e Министерството на здравеопазването .

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
• Компонент 1 - Ремонт, реконструкция, обновяване и оборудване на сградите/помещенията на държавните лечебни и здравни заведения (включително закупуване на линейки) в съответствие с одобрените Национална здравна стратегия 2008-2013 г. и Национална здравна карта;
• Компонент 2 - Ремонт, реконструкция, обновяване, оптимизиране (пристрояване, надстрояване) и оборудване на сградния фонд на Домове за медико-социални грижи за деца, включително прилежащото им дворно място;
• Компонент 3 - Реконструкция, ремонт, разширение и оборудване на държавни лечебни заведения с лъчетерапевтични звена, свързани със социално значими онкологични заболявания;
• Одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна ефективност;
• Подобряване на достъпа за хора с увреждания до горепосочените здравни институции.

Получаваме 40 млн. евро за ток от възобновяеми енергийни източници

Очаква се да заработи и фонда за енергийни ефективност, в който ще има 17 млн. долара. Финансирането на фонда става от Световната банка и международни донори и средствата в него ще бъдат използвани за повишаване на енергийната ефективност. Националната програма на енергийното министерство предвижда до 2010 г. 6-8% от електроенергията да се произвежда от възобновяеми енергийни източници. Сега техния дял е едва 0.5%.

?зкупуването на произведената от възобновяеми енергийни източници енергия на преференциални цени и въвеждането на система за издаване и търговия със зелени сертификати са част от нормативните стимули за производителите на електрическа енергия от алтернативни източници, съобщи представителят на Министерството на енергетиката Костадинка Тодорова.

По данни на Министерството на енергетиката между 1450 и 1500 киловатчаса на квадратен метър е годишният потенциал на използваната слънчева енергия в Централен източен регион, в Североизточен, Югоизточен и Югозападен региони. Годишният потенциал на геотермалната енергия е около 440 мегаватчаса, на хидроенергията - 755 гигаватчаса, а на биомасата - 30646 гигаватчаса.