alemasolar.com

Слънце Печат Е-мейл

Слънчева енергия

Един от некласическите енергийни източници се явява слънчевата енергия, поради своята практическа неизчерпаемост.

Потенциалът на слънчевата радиация на територията на България е значителен, но се наблюдават значителни разлики в интензивността на слънчевото греене по региони. Анализа на данните показва, че териториално РБългария може да се раздели на три слънчеви зони, като средната годишна продължителност на слънце греенето е около 2150h и представлява около 49% от максималното възможно слънце греене.

• Централен – източен регион – заема 40% от територията на страната и 30% от населението. Областта покрива планински райони и се характеризира с променливост на микроклиматичните условия.
o Средна годишна продължителност на слънчевото греене
За сезона 31. III - 31.Х - до 1640h
За сезона 31. III - 31.Х - до 400h
o Ресурс на слънчевата енергия –
4kWh/m2/дневно или 1450kWh/m2/ годишно

• Североизточен регион – заема 50% от територията на страната и 60% от населението. Областта покрива селскостопански райони и индустриалната зона, както и част от централната северна брегова ивица.
o Средна годишна продължителност на слънчевото греене -
За сезона 31. III - 31.Х За сезона 31. III - 31.Х
до 1750h 400 - 500h
o Ресурс на слънчевата енергия –
4,25kWh/m2/дневно или 1450 -1500kWh/m2/ годишно
• Югоизточен и Югозападен – заема 10% от територията на страната и 10% от населението. Областта покрива южната брегова ивица
o Средна годишна продължителност на слънчевото греене -
За сезона 31. III - 31.Х За сезона 31. III - 31.Х
над 1750h над 500h
o Ресурс на слънчевата енергия –
повече от 4,25kWh/m2/дневно или 1550kWh/m2/ годишно
?кономическа целесъобразност и възможност за използване на потенциала на слънчевата енергия за производство на електрическа енергия

Слънчевата енергия е лъчиста енергия, произведена в Слънцето като резултат от ядрено-съединителни реакции. За една година Земята получава от Слънцето около 1,96.10²¹ килокалории лъчиста енергия,която е около 10 пъти повече от всички нейни енергийни запаси взети заедно.
Слънцето не е просто източник на енергия - то е източник на нискоентропийна енергия. То излъчва фотони с енергия, която е по-висока от енергията на фотоните, които Земята излъчва в космоса. Животът на планетата е възможен, благодарение на ниската ентропия, която ни осигурява Слънцето.

Температурата на слънчевата корона е 6000° С. В резултат на процесите, които протичат в нея към пространството и в частност към Земята, се излъчват видимата светлина, космически лъчи, инфрачервени, ултравиолетови и други лъчи от слънчевия спектър.

Всичко, което Земята поема като енергия, се излъчва обратно в космоса.
Благодарение на това се запазва температурно равновесието. Така средната температура на Земята е 20°С.

?змененията в интензитета на слънчевата радиация , в годишните времена, са от порядъка на 3,5 %, т.е. незначителни. Слънчевото лъчение се характеризира с така наречената \"постоянна слънчева константа\". Тя е от порядъка на 1368 W/m2 и е слънчевата енергия, която достига земната орбита. Част от нея се губи при преминаването на светлинното лъчение през атмосферата. Така в ясен слънчев ден пада на земната повърхност около 1 кW на 1 m2 перпендикулярно на слънчевите лъчи.

Стигайки до повърхността на атмосферата, част от слънчевата енергия се отразява обратно в космоса (10%). Друга част от нея, от порядъка на 30%, се задържа в нея, нагрявайки горните слоеве. Около 37% от слънчевата енергия се акумулира от океана.Част от тази енергия се запазва чрез биосинтеза. Биосферата използва едва 0,08% от слънчевата радиация.Разсейването в атмосферата е по-голямо, когато въздуха е по-влажен и по-прашен. Спектърът на лъчите, които достигат до земната повърхност е от 0,3 до 3 μm (ултравиолетови, видими и инфрачервени).При процеса фотосинтеза, усвояването на слънчевата енергия и акумулирането й в биомасата е с КПД 14%. При слънчевите съоръжения може да стигне до 90%.

Слънцето – енергиен източник

Според принципа на усвояване на слънчевата енергия и технологичното развитие, съществуват два основни метода за оползотворяване – пасивен и активен.