alemasolar.com

Начало arrow УСЛУГ? arrow Енергийна ефективност arrow Обследване и сертифициране
Обследване и сертифициране на сгради Печат Е-мейл

Всеки инвестиционен проект при ново строителство, реконструкция или саниране започва и завършва с дейности по обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

 

Обследване на сгради

Екипът на „Алема Солар“ ООД ще изготви обследване с цел успеха на вашите проекти. Качественото обследване спомага за ефективното планиране и проектиране, както и достъп до финансиране от различни инвестиционни източници.

?звършването на енергийното обследване има за цел да:

- да установи нивото на енергопотреблението;

- да определи специфичните възможности за намаляване на потреблението на енергия;

- да установи спазени ли са изискванията на чл. 15, ал. 2 от ЗЕЕ;

- да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност;


Сертифицирането на сгради се извършва след енергийното им обследване, като има за цел удостоверяване на:

- актуалното състояние на енергопотреблението;
- енергийните характеристики на сградата;
· - изпълнението на енергоспестяващите мерки, заложени в обследването за енергийна ефективност;
- съответствието на енергийните характеристики със скалата на класовете на енергопотребление, съгласно наредбата по чл. 15, ал. 3 от ЗЕЕ;
 

 

Категории сертификати:

Сертификатите биват категория „А“ и категория „Б“

 
Категория
 
сертификати
 
Условия за категоризиране
 
Срокове за валидност

Енергиен клас на сгради

Въвеждане в експлоатация

Сгради без ВЕ?

Сгради с ВЕ?

А
B

до 2005 г.

 

 

C

до 1990 г.

7 години

10 години

Б
C

след 1990 г.

 

3 години

 

5 години

D
до 1990 г.
 

 

Съдържание на техническия паспорт

Съществено внимание в технически паспорт е отделено на енергийните характеристики на сградата, пряко свързани както с конструкцията й, така и с вътрешните инсталации. Две са основните понятия – Сертификат за проектни енергийни характеристики на нови сгради и Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация. ? двата документа съдържат данни за: Стойността на интегрираната енергийна характеристика на сградата и нормативната й стойност, в това число: специфичният годишен разход на енергия в kWh/m2; общият годишен разход на енергия в MWh; спестените емисии CО2; класификацията на сградата и принадлежността й към съответния клас от скалата на енергопотребление.

1. Сертификат за проектни енергийни характеристики на нови сгради - като той удостоверява енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждането и в експлоатация.

2. Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация - се издава след извършено Обследване за енергийна ефективност. Обследването включват идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи, и системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия; разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност; оценка на спестените емисии СО2, в резултат от прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност; Документи, които се издават след Обследване на сграда в експлоатация:

· Доклад съставен по реда на наредбата съгласно ЗЕЕ – на хартиен носител и/или електронен носител;

· Резюме по чл.11, ал.3 – на хартиен носител и на електронен носител във формат

· на файл .xls.

· Сертификат енергийни характеристики на сграда в експлоатация - оригинал.

· Декларация за липса на обстоятелствата по чл.23, ал. 4 съгласно ЗЕЕ.

 

Ползите за вас

С изготвянето и получаването на сертификат за енергиен клас вие ще:

· повишите пазарната стойност на сградата;

· подобрите планирането и оптимизирате вашите проекти;

· ще можете да се възползвате от финансиране по оперативни програми;

· ще проявите своята социална отговорност и поглед към бъдещето.

 

След цялостното изпълнение на услугата фирма „Алема Солар“ ООД ще ви предостави:

· подробен доклад, изготвен от енергийното обследване;

· кратко резюме на доклада;

· сертификат за енергийните характеристики със съответната категория;

· консултиране от специалист при приемане на резултатите;