alemasolar.com

Начало
ОП "Земеделие" Печат Е-мейл

Програма за развитие на селските райони


Мярка 7Основни услуги и обновяване на селата в селските райони - Стимулиране на растежа и подобряване на екологичната и социално-икономическата устойчивост на селските райони чрез развитие на инфраструктурата и основни местни услуги в селските райони;

Обновяване на населените места и дейностите, насочени към реставрация и надграждане на културното и природно наследство в населените места и обкръжаващата ги среда.

 
 

 

Мярката ще се прилага със следните подмерки:

7.2. ?нвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия;