alemasolar.com

Начало arrow Ф?НАНС?РАНЕ arrow Оперативни програми arrow ОП "Конкуретноспособност"
Печат Е-мейл

ОП „?новации и конкурентоспособност” 2014-2020

През 2015г. съгласно индикативна годишна работна програма се очакват три нови схеми за малки и средни предприятия, а именно:

„Подкрепа за иновации в предприятията” , процент на финансиране между 35%-85% в зависимост от категорията на предприятието и вида на финансираната дейност, размер на безвъзмездната финансова помощ – минимално: 100 000лева, максимално 500 000лева. По програмата ще си финансира закупуване на ДМА, закупуване на ДНА, консултантски услуги.

„Подобряване на производствения капацитет на МСП”, процент на финансиране между 30%-70% в зависимост от категорията на предприятието и режима на държавна помощ, размер на безвъзмездната финансова помощ – минимално: 100 000 лева, максимално 1 000 000 лева.
По програмата ще си финансира закупуване на ДМА, закупуване на ДНА, консултантски услуги.

„Подобряване на енергийната ефективност в малките и средните предприятия” , процент на финансиране между 35%-70%, размер на безвъзмездната финансова помощ – минимално: 50 000лева, максимално 1 500 000 лева. По програмата се финансира: придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията; разходи за извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията; придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; консултантски услуги.

Схемата за подобряване на технологичния капацитет /предишната „Технологична модернизация”/ ще стартира в началото на 2015г. и ще има три крайни срока за кандидатстване през 2015г.