alemasolar.com

Начало arrow УСЛУГ? arrow Енергийна ефективност arrow Оценка за съотвествие по ЕЕ
Доклад по енергийна ефективност Печат Е-мейл

 

Оценка на съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти във фаза технически и работен проект по чл.142, ал.9 и чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ.

Всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност, съгласно чл. 15, ал.1 от Закона за енергийна ефективност.

Чл. 15. (1) Всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност, предвидени в този закон. Оценката за съответствие на инвестиционен проект се издава след провеждане на обследване за енергийна ефективност на етап технически или работен проект и служи за издаване на разрешение за строеж. Дейностите по извършване на обследване за енергийна ефективност се извършват от физически или юридически лица, отговарящи на изискванията на чл.23 от ЗЕЕ от 14.11.2008 г. и съгласно чл.142, ал.9 от ЗУТ. Оценката за съответствие на част „Енергийна ефективност" на инвестиционния проект на сграда със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ е систематичен преглед и проверка на проектните стойности на техническите показатели за енергийна ефективност по чл. 4 от Наредба№ 7 от 15 декември 2004 г., в съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и техническите спецификации.

Това се постига чрез изготвяне на Доклад за Оценка на съответствие за енергийна ефективност на инвестиционен проект, докладът се разработва, съгласно чл.169,ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.15,ал.1 от ЗЕЕ и на база сключен договор с Възложителя, съгласно чл.142,ал.9 от ЗУТ.

Чл. 169. (?зм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за: Енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение и съгласно ЗЕЕ от 14.11.2008 г.

Докладът за Оценка на съответствие за Енергийна ефективност на инвестиционен проект се изразява в проверка ни констатиране за достигнати при проектирането на минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите, техническите изисквания за енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение, както и одит на приложени методите за определяне на годишния разход на енергия, като се отчитат функционалното предназначение и режимът на експлоатация на сградата, външните климатични условия и параметрите на вътрешния микроклимат, топлинните загуби през сградните ограждащи конструкции и елементи, топлинните печалби от вътрешни топлинни източници и от слънчево греене.

Оценката за съответствие включва:

· Преглед и проверка на входящите данни, свързани с външните и вътрешните климатични условия, с функционалното предназначение на сградата, със специфичните режими на отопляване/охлаждане и вентилация в зависимост от експлоатационните режими на сградата, с топлотехническите и оптичните характеристики на предвидените с проекта продукти;

· Проверка за обхвата и съдържанието на направените изчисления на показателите за разход на енергия, вкл. на нетната енергия, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструктивни елементи и на елементите на системите за осигуряване на микроклимата и показателите, характеризиращи енергопотреблението на процесите за отопляване/охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди, в зависимост от предвидените енергийни източници и изпълнението на изискването по чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ;

· Сравняване на изчислената стойност на показателя по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 или 3 на Наредба№ 7 от 15 декември 2004 г., за съответствие с референтната стойност за същата сграда;

· Проверка за взаимната съгласуваност на част „Енергийна ефективност" с останалите части на проекта.

Оценката за съответствие се оформя във вид на доклад, който в случаите по чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ е част от комплексния доклад. В случаите по чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ оценката се внася от възложителя на проекта в одобряващата администрация като самостоятелен доклад.