alemasolar.com

Начало arrow УСЛУГ? arrow Енергийна ефективност arrow ЕЕ на промишлени системи
Обследване на промишлени системи Печат Е-мейл

От съществено значение в развитието на всеки бизнес е оптимизацията на разходите. Внедряването на мерки за енергийна ефективност подобрява структурата на разходите, осигурява по-добра конкурентоспособност на произвежданите продукти и дава пример за социална отговорност към обществото.

Обследването има за цел да установи съществуващото състояние по отношение на енергопотреблението на промишлената система и да посочи подходящи енергоспестяващи мерки, чието внедряване гарантира значително намаляване на енергопотреблението.

На задължително обследване подлежат всички промишлени системи независимо от тяхната собственост, чиито годишно потребление на енергия (ел. енергия, горива и др.) е 3000 или над 3000 MW/h съгласно Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/ и Наредба № РД-16-346 от 2 април 2009 г. за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.

Промишлените предприятия с такава консумация са задължени да обявят, в декларация по образец, в Агенцията по енергийна ефективност годишната си консумация на енергия. Декларацията се подава ежегодно, в срок до 31 март и отразява годишното потребление на енергия за предходната календарна година.

Обследването се извършва най-малко веднъж на всеки три години. Собственикът на промишлена система е длъжен да започне изпълнение на мерките, предписани от обследването, в двегодишен срок от датата на приемане на резултатите от обследването.

Съгласно чл. 1, ал. 3 от ЗЕЕ, не е задължително обследването, в следните случаи :

1. инсталациите за категориите промишлени дейности по чл. 131в от Закона за опазване на околната среда;

2. транспортните средства във въздушния и водния транспорт.

Резултатите от обследването се отразяват в доклад, който се предоставя на възложителя.

Обследването за енергийна ефективност е основа за определяне на енергийните характеристики на обектите и за съставяне на проекти за внедряване на енергоспестяващи мерки.