alemasolar.com

Начало
мярка 312 Печат Е-мейл
От 01.01.2009 г.стартира приемът на документи по мярка 312 - „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. - Финансовата помощ е предназнаачена за новорегегистрирани или съществуващи микропредприятия,работещи в неземеделски сектори в някои от 231 общини от селските райони.

За всеки земеделски производител (мярка 311) или микропредприятие преди да реши да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони трябва да има :
- ясна представа каква точно инвестиция желае да започне ;
- да прочете наредбата към съответната мярка,където са описани условията,на които трябва да отговаря.Ако не може да се справи сам да потърси съответнния консултант ;
- да изготви Бизнес план с пълен набор от документи.?зисква се представянето на работен /технически (в случаите на строителство) ;
- успоредно с Бизнес плана се набавят всички документи изискващи се от фонд „Земеделие” ;
- подаване на документите със Заявление и Бизнес плана в Областната Разплащателна агенция ;
- в срок до три месеца след подаването в Разплащателната агенция ,на база на становище от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП),изпълнителния директор на РА се произнася с заповед за одобрение или отхвърляне на проекта ;
- в срок от 15 работни дни след одобрението на проекта кандидатът подписва договор с РА;
- при изпълнение на Бизнес плана по тези мерки са допустими три плащания :
+ Авансово плащане е в размер до 20 % от стойността на одобрената финансова помощ.То може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
+ Междинно плашане е допустимо,но не повече от един път и до 50 % от стойността за периода на изпълнение на проекта и не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията.
+ Окончателно – 30 % от стойността,след сертифицирането на проекта.
?зисквания към кандидатите
Юридически лица,които :
- са микропредприятия по смисъла на чл.3,ал.3 от Закона за малките и средните предприятия ;
- имат седалище или клон със седалище на територията на общината в Приложение 2 от Наредбата ;
- не са земеделски производител ;
- са регистрирани по Търговския закон,Закона за кооперациите или Закона за занятите;
- нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие”
- не са в открито производство по несъстоятелност ;
- не са производство по ликвидация ;
- нямат изискуеми публични задължения към държавата.;
- да са вписани в Търгоовския регистър към Агенцията по вписваннията.
Ползвателите на субсидии са длъжни да сключат и подържат валидна застраховка на имуществото,предмет на подпомагане,като са длъжни да подновяват застрахователните полици ежегодно.

Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"

РАЗВ?Т?Е НА СЕЛСК?ТЕ РАЙОН?
Без краен срок за приемане на проектните предложения
Цели на мярката
• Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия в селските райони;
• Насърчаване на предприемачеството в селските райони;
• Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм.

Обхват и дейности
Мярката ще се прилага в 231 общини в селските райони. Няма да бъдат подпомагани инвестиции за развитие на туризма в населени места и курортни селища с развит масов туризъм .

Кой може да кандидатства
Новорегистрирани или съществуващи микропредприятия (с персонал под 10 човека), работещи в неземеделски сектори в селските общини.
Кандидатите трябва:
- да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
- да имат седалище или регистриран клон на територията на селска общината.

Кои сектори ще се подпомагат
Ще се подпомагат инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори като:
– преработвателна промишленост - производство на мебели, леко машиностроене, производство на енергия от възобновяеми източници и т.н.
– Услуги – развитие на селски туризъм, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.
В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) ще бъдат подпомагани инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за настаняване.

Недопустими за подпомагане са производство на първични земеделски и горски продукти, рибарство, хранителна промишленост, хазарт, финансовo посредничество услуги и операции с недвижими имоти, изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов, осъществяване на сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение.

Допустими разходи
• ?зграждане и/или реконструкция или подобрение на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, на пазарната стойност на активите;
• Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;
• Закупуване на животни при неземеделски инвестиции;
• Предварителни разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери и консултанти, правни услуги и пред-проектни проучвания, технико-икономическа оценка и анализи, придобиване на патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейността по проекта, включително за изготвяне на бизнес план за разнообразяване на дейността;
• Външни консултантски услуги за разработване на маркетингови стратегии, разработване на продукти, въвеждане на системи за качество и т.н., свързани с подпомаганата неземеделска дейност;
• Разходи за рекламиране и публикуване на рекламни материали, свързани с подпомаганата неземеделска дейност.

Размер на безвъзмездното финансиране
• до 70% от общите допустими разходи по проекта.
• Максималният размер на помощта ще бъде до 200 000 евро, а за инвестиции за сухопътен транспорт - до 100 000 евро.

Размер на общите допустими разходи
• Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 евро;
• Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 400 000 евро, а в случаи на инвестиции за производство на енергия от възобновяеми източници 1 000 000 евро.

Приоритет при оценката ще имат:
- проекти за развитие на туризма, за енергия от възобновяеми източници и услуги, свързани с информационни технологии;
- новосъздадени микропредприятия (независими и регистрирани до една година преди кандидатстването);
- проекти представени от жени и млади хора (до 40 г. възраст);
- проекти представени от кандидати, които не са били подпомагани по ПРСР и/или САПАРД.

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ !!!
70% СУБС?Д?? ЗА СЛЪНЧЕВ? ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛ? !!!
? ?МАШ ПРАВО ДА ПРОДАВАШ ЕЛЕКТРОЕНЕРГ?ЯТА ПО СКЪП?ТЕ ЦЕН? !!!

По програмата “Развитие на селските райони” след 01.01.2009 година ще бъдат предоставени финансови помощи на инвеститорите на слънчеви централи, инсталиране на слънчави панели на обществени и частни сгради в размер до 70 % от проекта, но не повече от 200 000 EUR и максимален размер на допустимите разходи за проект от частен инвеститор - не повече от 1 000 000 EUR.Проекти с общинско участие ,както за паркове,сгради,улично осветление и други могат да получат до 100 % субсидий – не повече от 3 000 000 EUR на един проект и до 4 000 000 EUR за повече от един проект до 2014 година.

По мярка 312 проекти представени от новосъздадени микропредприятия(до 10 работника)- 10т.;на възраст между 18 и 40 години включително- 5т.;представени от жени-5т;осъществени на територията на 178 общини,които не са включенни в агломерационните ареали -20т.;представени от кандидати,които имат постоянен адрес на територията на общината,където проектът ще се извършва – 15т. и кандидат,които не е подпомаган от Европейския съюз -5т. в критериите за оценка се вземат - 60 точки.Оставащите 40 точки са за:
- проекти за енергия от възобновяеми източници – 15,
- проекти за услуги,свързани с информационни технологии - 10
- проекти за развитие на интегриран селски туризъм – 15,

Стъпки за кандидатстване по мярка 311 и 312 на ПРСР

Стъпка 1. Необходимо е всеки земеделски производител/микропредприятие, преди да реши да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони, да има ясна идея/представа какво точно планува да разработва в бъдеще, каква инвестиция желае да извърши и начините, по които да развива стопанството/предприятието си.
Стъпка 2. Всеки, който е решил да кандидатства, е необходимо да прочете внимателно наредбата към съответната мярка, където са описани всички условия, на които той трябва да отговаря.
Стъпка 3. След като кандидатът е проверил, че отговаря на условията по мярката, е необходимо да изготви Бизнес план, включващ настоящето състояние на стопанството/предприятието, цели и бъдещо развитие на стопанството/предприятието. По двете мерки се изисква представянето на работен/технически проект (в случаите на строителство).
Стъпка 4. Паралелно с изготвянето на Бизнес плана е необходимо кандидатстващият да си набави пълния набор от документи, които се изискват от Държавен фонд «Земеделие» при кандидатстването. Тази стъпка в повечето случай се подценява от бенефициентите, а набавянето на повечето документи отнеме време.
Стъпка 5. Следващият етап от кандидатстването е подаването на всички документи със Заявлението и Бизнес плана в Областната Разплащателна агенция.
Стъпка 6 и 7. В срок до три месеца след подаване на документите в Разплащателната агенция, на база на становище от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на проекта.
Стъпка 8. В срок от 15 работни дни след одобрението на проекта кандидатът подписва договор с РА.
Стъпка 9. ?зпълнение на бизнес плана. По тези мерки са допустими до три плащания (авансово, междинно, окончателно), като в наредбите са разписани лимитите на плащанията и сроковете в които следва да се подадат заявките за плащания.