alemasolar.com

Печат Е-мейл

Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж

?нвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП

Цел: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

Ще включва мерки за повишаване на производителността, ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, финансов капитал, природни ресурси и технологии), подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги и диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

Като част от управлението на факторите на производство, акцент ще бъде поставен на изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии. Ще се подобрява ефективността в предприятията чрез мерки за внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др.

Дейности:

1. Общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;

2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленски капацитет;

3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и чрез насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги;

4. Подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП;

Целевата група: Микро, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Примерни допустими дейности: Придобиване на ДМА и ДНА, консултантски услуги

Максимален % на съфинансиране: от 35%-70% в зависимост от категорията предприятие

Размер на Безвъзмездната финансова помощ:

Минимален: 100 000,00 лева

Максимален: 1 000 000,00 лева