Енергийна ефективност

?зготвени и одобрени проекти
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.


1. "Пирос" ООД, гр. Сандански


Проектът на фирма „Пирос” ООД, гр. Сандански има за цел увеличаване на енергийната ефективност в сградата и намаляване на разходите, чрез:

1/ Топлоизолиране на външните стени на сградата;

2/ Подмяна на старата дограма на сградата;

3/ Топлоизолиране на покрива на сградата;

4/ Подмяна на шевни машини в предприятието;

5/ Подобряване на ефективността на осветителната инсталация в предприятието.


2. "Ником - 97"АД, гр. Велико ТърновоПовишаване конкурентоспособността и подобряване енергийната ефективност на предприятието Н?КОМ 97” АД, гр. Велико Търново, посредством въвеждане на енергоспестяващи мерки по подобряване състоянието на сградния фонд и оптимизиране на технологичното оборудване чрез:
1/ СМР водещи до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятието.

2/ Въвеждане на енергоспестяваща осветителна система.

3/ Въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от ВЕ? (чрез слънчеви колектори).

4/ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, които допринасят за намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция.

3. "Крис Фешън ?ндъстрийс" АД, гр. Ловеч

Повишаване конкурентоспособността и подобряване енергийната ефективност на предприятието „Крис Фешън ?ндъстрийс” АД, гр. Ловеч, посредством въвеждане на енергоспестяващи мерки по подобряване състоянието на сградния фонд на предприятието и подмяна на технологичното оборудване чрез:

1/ Доставка и монтаж на технологично оборудване.

2/ Доставка и монтаж на енергоспестяващо осветление;

3/ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от ВЕ? (вакуумно тръбни слънчеви колектори )

4/ Визуализация на проекта – изработка на табела и стикери за визуализация и популяризиране на проекта.


4. "МЛ България" АД, гр. Пазарджик


Повишаване конкурентоспособността и подобряване енергийната ефективност на предприятието „МЛ – БЪЛГАР?Я” АД, гр. Пазарджик посредством въвеждане на енергоспестяващи технологии и мерки по подобряване състоянието на сградния фонд на предприятието чрез:

1/ Топлоизолиране на външните стени на сградата;

2/ Подмяна на старата неподменена дограма в сградата;

3/ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на отоплителна / охладителна система оползотворяваща възобновяем източник на енергия термопомпа вода – вода;

4/ Доставка и монтаж на енергоефективна осветителна система в Сграда №1 в помещенията собственост на предприятието.

5. "Надежда ви" ООД, гр. София

Чрез проекта по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. фирма „Надежда Ви” ООД, гр. София, желае да повиши Енергийната ефективност в производството си както и да повиши своята конкурентосбособност чрез:

1/ Разширяване на дейността на съществуващо предприятие чрез закупуване на нова система -мобилeн Бетонов Възел за производство на различни марки бетон;

2/ Разширяване на дейността на съществуващо предприятие чрез закупуване на Челен товарач част от системата за зареждане на Бетоновия Възел

3/ Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от възобновяеми енергийни източници – термопомпена инсталация6. "Скабет" ЕООД, гр. София


Повишаване конкурентоспособността и подобряване енергийната ефективност на предприятието „СКАБЕТ” ЕООД, гр. София чрез:

1/ Разширяване на дейността на съществуващо предприятие чрез въвеждане на нова линия - закупуване на нова мобилна трошачно-сортировъчна инсталация с кариерен багер за добиване и производство на инертни материали;

2/ Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от възобновяеми енергийни източници – термопомпена инсталация.


7. "Стимекс" ООД, гр. Хасково


Целта на проекта на фирма „Стимекс” ООД, гр. Хасково, е да повиши енергийната ефективност на съществуващото производство и да намали разходите чрез:

1/ Разширяване на дейността на предприятието чрез закупуване на нова поточна линия за производство на дъна за резервоари;

2/ Разширяване на дейността на предприятието и намаляване на производствените разходи чрез закупуване на машина за Плазмено рязане на метали.

8. "Тера Стар" ООД, гр. София


Подобряване енергийната ефективност на съществуващото производство и намаляване на производствените разходи на фирма „Тера Стар” ООД, гр. София чрез:

1/ Закупуване на ново технологично оборудване за производство на сухи строителни смеси лепила, мазилки;

2/ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от ВЕ? (слънчеви колектори)

9. "Валена" ЕООД, гр. Кюстендил


Повишаване конкурентоспособността и подобряване енергийната ефективност на предприятието „ВАЛЕНА” ЕООД, гр. Кюстендил, посредством въвеждане на енергоспестяващи мерки по подобряване състоянието на сградния фонд на предприятието и подмяна на технологичното оборудване чрез:

1/ Топлоизолиране на външните стени и покрив.

2/ Подмяна на дограмата и външните врати.

3/ Доставка и монтаж на технологично оборудване.

4/ Доставка и монтаж на компресорна станция за сгъстен въздух.

5/ Визуализация на проекта – изработка на табели за визуализация и стикери за активи, с цел популяризиране на проекта

 

10. "Стримо - 2012" ЕООД, гр. Ямбол


Подобряване енергийната ефективност на съществуващото производство и намаляване на производствените разходи на фирма „СТР?МО - 2012” ЕООД, гр. Ямбол, чрез:

1/ Закупуване на комбиниран багер с чук;

2/ Закупуване на колесен кариерен багер и комбиниран багер с чук.

3/ Закупуване на Мобилна Роторна Трошачна ?нсталация;

4/ Закупуване на Мобилна Пресевна инсталация;

5/ Закупуване на Челен Товарач;

6/ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от ВЕ? ( слънчеви колектори ).

 

11. "Етна Карго" ООД, гр. София


Повишаване конкурентоспособността на фирма „Етна Карго” ООД, гр. София и подобряване на енергийната ефективност чрез:

1/ Топлоизолиране на външните стени на административна сграда;

2/ Подмяна на водогреен котел за отопление;

 

12. "Спортни имоти Приморско" АД, гр. Приморско


Повишаване конкурентоспособността и подобряване енергийната ефективност на предприятието „Спортни имоти Приморско” АД, гр. Приморско чрез:

1/ Топлоизолиране на външните стени на хотел „Перла Бийч 1”;

2/ Топлоизолиране на външните стени на хотел „Перла Плаза”;

3/ Цялостна подмяна на съществуващата дограма на хотел „Перла Плаза”;

4/ Подмяна на съществуващо хотелско оборудване с високотехнологично - закупуване на нови цифрови телевизори;

5/ Повишаване на енергийната ефективност чрез ВЕ? за Хотел „Перла Бийч 1”;

6/ Въвеждане на система за икономия на енергопотреблението посредством карти с енергоспестяващ модул.

 

13. "ПМГ-Стоун" ЕООД, гр. София


Основната цел на фирма „ПМГ-Стоун” ЕООД, гр. София е увеличаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и намаляване на производствените разходи, чрез:

1/ Частично топлоизолиране на външните стени на сградата;

2/ Частична подмяна на старата дограма на сградата;

3/ Топлоизолиране на покрива на сградата;

4/ Закупуване на нова тъмбъл машина и подмяна на съществуваща такава;

5/ Закупуване на нова гилотина за отцепване на каменни късове и подмяна на съществуваща такава;

6/ Закупуването на нова пет осна въжена резачка за оформяне на блокове, рязане на фаши и направа на профили от гранит, мрамор и варовик и замяна на съществуваща такава;

7/ Закупуване на нов челен товарач и замяна на съществуващ такъв;

8/ Закупуване на нови въжени резачки и замяна на съществуваща такава;

9/ Закупуване на нов верижен багер и замяна на съществуващ такъв;

10/ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от ВЕ? ( вакуумно тръбни слънчеви колектори ).

 

14. "Тзедакис" ЕООД, гр. Пловдив


Проектът на фирма „Тзедакис” ЕООД, гр. Пловдив има за цел увеличаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и намаляване на производствените разходи, чрез:

1/ Закупуване на Кариерен багер;

2/ Закупуване на Трошачно сортировъчна инсталация;

3/ Закупуване на Челен Товарач;

4/ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от ВЕ? ( слънчеви колектори ).

15. "Ел-Ва стил" ЕООД, гр. Петрич


Увеличаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и намаляване на производствените разходи на фирма „Eл-Ва Стил” ЕООД, гр. Петрич чрез:

1/ Топлоизолиране на външни стени на производствена сграда на предприятието;

2/ Подмяна на шевни машини и електродвигатели на шевни машини със съединител;

3/ Подмяна на енергийно неефективен компресор за сгъстен въздух;

4/ Подмяна на енергийно неефективно осветление в зоната на производствените помещения на предприятието;

5/ ?нсталиране на система от слънчеви колектори с цел подгряване на вода за нуждите на парогенераторите в предприятието.

 

16. "Макси - 2011" ЕООД, с. Катуница

Повишаване конкурентоспособността на фирма „МАКС? 2011” ЕООД, с. Катуноца и подобряване на енергийната ефективност на съществуващото производство посредством намаляване на производствените разходи чрез:

1/ Закупуване на Кариерен Багер;

2/ Закупуване на Конусна Трошачна ?нсталация;

3/ Закупуване на Верижен мини челен товарач;

4/ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от ВЕ? (слънчеви колектори)

 

17. "?нфра Строй Пирин" ЕООД, гр. Разлог


Повишаване конкурентоспособността на фирма „?нфрастрой Пирин” ЕООД, гр. Разлог и подобряване на енергийната ефективност чрез:

1/ Ззакупуване на Кариерен Багер;

2/ Закупуване на Трошачно сортировачна инсталация;

3/ Закупуване на Пресевна инсталация;

4/ Закупуване на челен товарач;

 

18. "Гарант Турист С. ? В." ЕООД, к.к. Слънчев брягОсновната цел на проекта на фирма „Гарант Турист С. и В.” ЕООД, к.к. Слънчев бряг предвижда увеличаване на енергийната ефективност в хотелският си комплекс и намаляване на разходите за дейността чрез:

1/ Закупуване, доставка и монтаж на соларна система за топла вода;

2/ Подмяна на кухненско оборудване с енергоефективно;

3/ Подмяна на съществуващо миялно кухненско оборудване с енергииноефективно.

4/ Подмяна на хладилно оборудване с енергоефективно;

5/Подмяна на съществуващо хотелско оборудване (телевизори) с високотехнологично и енергоефективно;

6/ Подмяна на филтриращи помпи за басейн;

7/ Подобряване на ефективността на климатизацията;

8/ Подмяна на дограма.

19. "Европроект" ЕООД, гр. Бургас

Проектът на фирма „Eвропроект” ЕООД, гр. Бургас предвижда повишаване конкурентоспособността на фирмата и увеличаване на енергийната ефективност на съществуващото производство както и намаляване на производствените разходи чрез:

1/ Закупуване на Верижен челен товарач.

2/ Закупуване на Трошачна сортировъчна инсталация ;

3/ Закупуване на Колесен Челен товарач

4/ Доставка и монтаж на Слънчеви колектори за подгряване на вода;

 

20. "ХЕРОС СТРОЙ " ЕООД, гр. Севлиево


Проектът на фирма „Херос Строй” ЕООД, гр. Севлиево има за цел да повиши енергийната ефективност на съществуващото производство и да намали производствените разходи, чрез:

1/ Закупуване на Трошачно-пресевна инсталация.

2/ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от ВЕ? ( слънчеви колектори ).

21. "Трансметал" ЕООД, гр. ВелинградПроектът на фирма „Трансметал” ЕООД, гр. Велинград има за цел да повиши енергийната ефективност на съществуващото производство и да намали производствените разходи, чрез:

1/ Закупуване на Кариерен Багер;

2/ Закупуване на мобилна Роторна трошачна инсталация;

3/ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от ВЕ? ( слънчеви колектори )

 

22. "Голдън Фийлд" ООД, гр. Шумен

Повишаване конкурентоспособността и подобряване енергийната ефективност на предприятието „Голъдн Фийлд” ООД, гр. Шумен чрез:

1/ Закупуване на Мобилна трошачно сортировъчна инсталация;

2/ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от ВЕ? ( слънчеви колектори )

 

23. "МЕМ - 2000" ЕООД, гр Пловдив


Повишаване конкурентоспособността и подобряване енергийната ефективност на предприятието „МЕМ-2000” ЕООД, гр. Пловдив чрез:

1/ Закупуване на нова производствена линия за добиване на инертни материали;

2/ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от ВЕ? (слънчеви колектори )

 

24. "Устра - Бетон" ООД, гр. Кърджали


Проектът по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 на фирма „Устра Бетон” ООД, гр. Кърджали има за цел да повиши енергийната ефективност на съществуващото производство, и значително да намали производствените разходи чрез:

1/ Закупуване на нова поточна линия за производство на инертни материали;

2/ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от ВЕ? ( слънчеви колектори ).
 

 

25. "Зенит-строй ?нженеринг" ЕООД, гр. Ямбол


Основната цел на фирма „Зенит – Строй ?нженеринг” ЕООД, гр. Ямбол е увеличаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и намаляване на производствените разходи, чрез

1/ Закупуване на колесен кариерен багер и комбиниран багер с чук;

2/ Закупуване на Мобилна Роторна Трошачна инсталация

3/ Закупуване на Мобилна Пресевна инсталация

4/ Закупуване на Челен Товарач

 

26. "?нмат - 2004" ООД, гр. Ямбол


Проектът по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 на фирма „?нмат-2004” ООД, гр. Ямбол има за цел да подобри конкурентоспособността на фирмата и да повиши значително енергийната ефективност чрез:

1/ Закупуване на Асфалтова база;

2/ Закупуване на Челен товарач

3/ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от ВЕ? (слънчеви колектори ).

 

27. "Петрургия" АД, гр. ТрявнаНастоящият проект на „Петрургия” АД, гр. Трявна като цяло има за цел да повиши конкурентоспособността и да подобри енергийната ефективност на предприятието чрез:

1/ Закупуване на Челен Товарач;

2/ Закупуване на Мобилна Роторна Трошачна ?нсталация;

3/ Закупуване на Булдозер;

4/ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от ВЕ? ( слънчеви колектори )

 

28. "Павтранс-97" АД, гр. ПавликениПроектът като цяло има за цел да повиши конкурентоспособността и да подобри енергийната ефективност на предприятието „Павтранс-97” АД, гр. Павликени чрез:

1/ Топлоизолиране на външните стени и покрива на сградата.

2/ Подмяна на дограмата на сградата.

3/ Доставка и монтаж на отоплителна/охладителна система оползотворяваща възобновяем източник на енергия термопомпа вода – вода и осигуряваща топла вода за битови нужди

4/ Визуализация на проекта – изработка на табела за визуализация и стикери за активи, с цел популяризиране на проекта.

29. Областен Кооперативен Съюз, гр. Търговище


Повишаване конкурентоспособността и подобряване енергийната ефективност на кооперацията „Областен Кооперативен Съюз”, гр. Търговище, посредством въвеждане на енергоспестяващи мерки по подобряване състоянието на сградния фонд на предприятието и подмяна на технологичното оборудване чрез:

1/ Топлоизолиране на външни стени на сградата.

2/ Топлоизолиране на покрива на сградата.

3/ Подмяна на дограмата на сградата

4/ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от ВЕ? ( вакуумно тръбни слънчеви колектори )

30. Потребителска Кооперация "Зора", с. Лиляк, област Търговище


Проектът по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 на Потребителска Кооперация „Зора”, с. Лиляк, обл. Търговище има за цел да подобри да повиши значително енергийната ефективност чрез:

1/ Топлоизолиране на външни стени на сградата и частично топлоизолиране на покрива.

2/ Подмяна на дограмата на сградата.

3/ Въвеждане на термопомпена система тип „въздух – вода“ за подгряване на вода за битови нужди

4/ Подмяна на източник на топлина на сградата чрез монтиране на климатични агрегати тип "сплит система".

 

31. "Търговище ?нвест" ЕООД, гр. Търговище


 

Проектът по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 на „Търговище ?нвест” ЕООД, гр. Търговище има за цел да подобри да повиши значително енергийната ефективност чрез:

1/ Топлоизолиране на външни стени на сградата;

2/ Топлоизолиране на покрива на сградата.

3/ Подмяна на дограмата на сградата

4/ Въвеждане на термопомпена система тип „въздух – вода“ за подгряване на вода за битови нужди

5/ Подмяна на осветлението в сградата с енергоспестяващо такова

6/ Подмяна на източник на отопление за сградата посредством изграждане на комбинирана отоплителна / климатична / вентилационна инсталация

32. "Елваис" ООД, гр. Елена