alemasolar.com

Начало
Програма "Енергийна ефективност и възобновяема енерги Печат Е-мейл
 През месец ноември 2014 г. Министерството на икономиката и енергетиката организира информационни дни за разясняване на условията за кандидатстване по двете отворени грантови схеми на програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" и по Фонда за двустранни отношения в няколко града в страната. Програмата се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Кралство Норвегия, ?сландия и Княжество Лихтенщайн. Тя обхваща две програмни области „Енергийна ефективност“ (Програмна област 5) и „Възобновяема енергия“ (Програмна област 6) на Европейското икономическо пространство. Програмата е с период на действие до април 2017 г., като дейностите трябва да бъдат изпълнени до края на месец април 2016 г. В дългосрочен план програмата се очаква да допринесе за намаляване на емисиите от парникови газове и замърсяването на въздуха. Тя ще даде възможност да се изпълнят Програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" целите за повишаване на производството на енергия от ВЕ? от водни източници и биомаса, и ще подобри енергийната ефективност в обществените сгради. В допълнение, програмата има за цел да повиши знанията и информираността относно ВЕ? и мерките за енергийна ефективност сред заинтересованите страни. В резултат на изпълнение на програмата се очаква да бъде постигнато намаляване на парниковите емисии в обем до 35 000 тона. Програмата включва и втора част на предефиниран проект, стартирал през предходния програмен период със същите участници и партньори, който има за цел да допринесе за либерализация на пазара на енергия, интегриране на ВЕ? на пазара, както и интегриране със съседни и регионални пазари, на базата на Нордически модел. Общият й бюджет е близо 16 млн. евро, от които 13.3 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ, а останалите – национално финансиране. По програмата е предвиден и фонд за двустранни отношения в размер на общо 251 228 евро. Фондът има за цел да подпомогне потенциалните бенефициенти в търсенето на партньори по проектите, съдействие за разработване на проектното предложение или покриване на разходи, свързани с посещения на изложения, конференции и др. мероприятия, представящи иновативни технологии в областите, свързани с посочените по-горе четири процедури, и които биха подпомогнали подготовката на съответните проектни предложения. Отворените процедури в момента са две:

Грантова схема "Производство на горива от биомаса"

Грантова схема "Производство на горива от биомаса" е насочена към проекти за производство на пелети, дървесен чипс, екобрикети, биогаз от ферми и др. Могат да кандидатстват малки и средни предприятия. Бюджетът на процедурата е 1 764 705 евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ ще бъде до 60% от стойността на проекта в рамките от 30 000 до 200 000 евро. Тази схема попада под правилата за държавна помощ и прилаганият режим ще бъде "де минимис". Крайният срок за подаване на проектни предложения е 7 януари 2015 г.

Повишаване на енергийната ефективност в сгради.

В програмата са предвидени 2 941 176 евро за реализирането на проекти за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи. Приоритетни са сгради със социално значение – училища, болници, домове за възрастни хора и т.н. С проектни предложения могат да кандидатстват държавни ведомства и общини. Безвъзмездната финансова помощ ще бъде от 170 000 до 500 000 евро, като за проектите за публични сгради - държавна и общинска собственост, грантът ще покрива до 100% от стойността. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 7 януари 2015 г.
?зточник: списание Енерджи Ревю

 
< Предишна   Следваща >